Szkolenia psychologiczne

Przykładowe szkolenia psychologiczne:

Inspirujące przywództwo

W obecnych czasach niezmiernie duże znaczenie ma obecność liderów w firmach. Może ich być wielu, gdyż w każdym dziale, w każdej cząstce firmy potrzebni są ludzi inspirujący innych, tworzący wizje, prowadzący współpracowników przez ciąg nieuchronnych zmian. Przygotowany przez nas program szkoleniowy stymuluje twórcze myślenie i uświadamia jego rolę w przywództwie. Jego celem jest również kształtowanie pozytywnego nastawienia i proaktywnej postawy wobec innowacji jako formy zmian.

Skutecznie zarządzam sobą i innymi – trening menedżerskich umiejętności osobistych

Samoświadomość jest jednym z podstawowych składników inteligencji emocjonalnej, której wysoki poziom charakteryzuje efektywnych przywódców. Program szkolenia oparty jest na autodiagnozie służącej samopoznaniu, usystematyzowaniu wiedzy o sobie, tak by na bazie tych informacji kształtować umiejętności związane z zarządzaniem sobą. Umiejętność ta jest warunkiem koniecznym do efektywnego zarządzania zespołami pracowników.

Ocenianie pracowników / Szkolenie dla asesorów

Psychologia dostarcza nam szerokiej wiedzy na temat spostrzegania ludzi i mechanizmów oceniania, rozwoju człowieka i jego osobowości, a także różnic indywidualnych. W oparciu o wiedzę z tego zakresu zaprojektowaliśmy dwa programy szkoleniowe o zbliżonej treści. Adresowane są do osób oceniających swoich podwładnych w ramach systemu ocen okresowych lub do osób pełniących rolę asesorów w trakcie AC/DC. Ich celem jest doskonalenie umiejętności dokonywania obserwacji i oceny, jak również komunikowania się w sytuacji oceniania.

Komunikacja w biznesie

Podstawowym elementem każdej rozmowy, negocjacji, sprzedaży jest komunikacja. Komunikacja jest nieustannym procesem, „nie możemy się nie komunikować”. Prawidłowa komunikacja pomaga nam budować mosty do zrozumienia świata, potrzeb, typu motywacji innych ludzi. Zasady prawidłowej komunikacji stanowią fundament do budowania pozytywnych relacji w życiu codziennym i w biznesie.

Skuteczna rekrutacja i selekcja

Rekrutacja i selekcja traktowana jako element strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi stanowi narzędzie uzyskania przewagi konkurencyjnej, polepszenia relacji pracownik-firma. Podstawowym założeniem skutecznej rekrutacji i selekcji jest filozofia ‚goodness of fit’, czyli sztuki dopasowania pracownika – jego zasobów, kwalifikacji, osobowości do przedsiębiorstwa (w kontekście misji, wartości, stylu pracy, kultury organizacyjnej, etc.).

Psychologia reklamy

Reklama stała się nieodzownym elementem naszego świata. Zasady wykorzystania psychologii w reklamie pozwalają na zwiększenie jej siły oddziaływania. Psychologia w ujęciu ogólnym dostarcza nam zasad „uczenia się”, czyli w jaki sposób człowiek uczy się „świadomości” marki i produktu. Psychologia w ujęciu indywidualnym umożliwia nam poznanie psychologicznych różnic pomiędzy ludźmi i dostosowania kampanii do określonej grupy psychograficznej.

Praktyk NLP

Praktyk NLP jest szkoleniem wprowadzającym do technik wypracowanych przez amerykańskie autorytety w zakresie psychologii, lingwistyki, psychoterapii. NLP jest praktyczną umiejętnością kreowania rezultatów, jakich szczerze pragniemy. Jest refleksją nad pytaniem o to, co decyduje o różnicy pomiędzy doskonałością a przeciętnością. Podaje wiele niezmiernie skutecznych technik mających zastosowanie w edukacji, poradnictwie, biznesie i terapii.

Radzenie sobie ze stresem w życiu codziennym i zawodowym

W życiu codziennym jak i zawodowym każdy z nas zmuszony jest zmagać się z sytuacjami stresogennymi. Celem szkolenia jest zaprezentowanie najnowszych koncepcji dotyczących stresu psychologicznego oraz technik skutecznego radzenia sobie z nim. Podczas zajęć wykorzystywane są techniki praktyczne, które można stosować samemu w życiu codziennym i zawodowym. Dla wszystkich zainteresowanych firm przesyłamy zakres tematyczny i opis szkoleń.