Badania na broń, sędziów, straż miejska

pexels-photo-256273

Psychologiczne badania przeprowadzamy dla:

  • osób ubiegających się o zezwolenie na broń lub chcących przedłużyć licencje (myśliwska, sportowa, palna)
  • kandydatów ubiegających się na stanowisko sędziego, prokuratora, kuratora sądowego, strażnika miejskiego
  • osób ubiegających się lub posiadających prawo do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą albo bezpośrednio zatrudnionych przy wytwarzaniu i obrocie materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym
  • inspektorów transportu drogowego posługujący się bronią palną
  • badania górników pracujących przy materiach wybuchowych
  • psychologiczne badania pracowników ochrony – badania psychologiczne do licencji ochrony

Podstawy prawne:

  • Ustawa z dnia 27.07.2001 Prawo o ustroju sądów powszechnych. Dziennik Ustaw z 2001 r. nr 98, poz. 1070.
  • Rozporządzenie Ministra sprawiedliwości z dnia 28.03.2002 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu sędziego
  • Dziennik Ustaw z 2002 r. nr. 26, poz. 263
  • Dziennik Ustaw nr 150 z 2002 r. poz. 1246
  • Dziennik Ustaw nr 158 z 2003 r. poz. 1536
  • Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji
  • Dziennik Ustaw z 2002 r. nr. 53, poz. 549
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 07.09.2000 r.
  • Dziennik Ustaw z 2000 r. nr. 79, poz. 898
  • Dz.U. 2002 nr 12 poz. 117
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 lutego 2002 r. w sprawie warunków i trybu przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności inspektora transportu drogowego.
  • Zmiany: Dz. U. z 2001 r. nr. 22, poz. 261; z 2002 r. nr. 68, poz. 630.
  • Rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 5 sierpnia 2010 r. w sprawie badań psychologicznych strażników gminnych (miejskich)
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wydanie licencji oraz posiadających licencję pracownika ochrony fizycznej. Na podstawie art. 34 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz 1221, z późn. zm).
Uwaga dla grup zorganizowanych wykonujemy Psychologiczne Badania Pracowników na terenie całego kraju (ochrona, praca na wysokości, praca z materiałami wybuchowymi, badania operatorów maszyn).